Triconsult onderscheidt zich van andere ingenieurs- en studiebureaus doordat zij beschikt over eigen onderzoekservaring en -capaciteit. Het vergaren van de resultaten gebeurt in situ, waarna deze door de eigen ingenieurs worden verwerkt. Daardoor is Triconsult perfect geplaatst om u op basis van onze kennis en know-how een gepast consolidatie-ontwerp over te maken.

Zo beschikt Triconsult over eigen materieel om de interne opbouw en samenhang van metselwerk in kaart te brengen door de inzet van proefboringen, al dan niet gecombineerd met endoscopische opnames van de structuur.

Voor het in situ onderzoek van houten structuren worden weerstandsboringen uitgevoerd met een resistograph zodat direct een appreciatie over de kwaliteit kan geformuleerd worden.

Waar nodig wordt beroep gedaan op externe firma’s voor diverse destructieve onderzoeken, zoals het graven van onderzoeksputten of het ontnemen van boorkernen. Voor de analyse van de ontnomen stalen bestaat reeds jarenlang een goede samenwerking met diverse onderzoekslaboratoria en instituten.

Voor een inzicht in de kwaliteit van de ondergrond worden desgevallend (bijkomende) grondsonderingen en/of –boringen uitgevoerd in samenwerking met gespecialiseerde laboratoria.

In sommige gevallen is een gepaste monitoring wenselijk vooraleer overgegaan wordt tot het formuleren van een ingreep en/of het inschatten van de standzekerheid. De inzet van een mechanische rekmeter (demec) laat toe om scheurevoluties tot op 1/100 mm in kaart te brengen, terwijl een convergentiemeetapparaat kan ingezet worden om grotere vervormingen, bv. het uitwijken van gevels, in kaart te brengen. Verder kan het eveneens noodzakelijk zijn om gegevens met betrekking tot temperatuur, relatieve vochtigheid, windsnelheid, … te relateren aan het opgemeten schadebeeld. Voor meer specifieke opmetingstechnieken wordt hierbij een beroep gedaan op gespecialiseerde firma’s.

Door het uitvoeren van de onderzoeken in situ door en/of onder begeleiding van de eigen ingenieurs kan, indien noodzakelijk, een gepast versterkings- of herstellingsvoorstel opgemaakt worden. Hiervoor worden zowel eigen ontwikkelde rekenbladen als commerciële rekensoftwarepakketten (Buildsoft Diamonds/Powerframe/Powerplate & Plaxis 2D) ingezet.

Triconsult treedt eveneens op als begeleider en technisch raadgever voor milieu-geotechnische projecten.

In al de bovengenoemde domeinen kan Triconsult tevens instaan voor de nodige technische begeleiding bij opmaak van een uitvoeringsdossier en bij de uitvoering der werken.